Sunday, May 11, 2014

Language Development I - 1.1 Listening To and Articulating English Sounds32 comments :

 1. Dear students,
  Please write your answers here.

  ReplyDelete
 2. syahmina from ppismp tesl ,
  exercise 1
  1) did-deed ('dɪd-'di:d)
  2) see-sea ('si:-'si:)
  3) fill-feel ('fɪl-'fi:l)
  4) lip-leap ('lɪp-'li:p)
  5) sin-seen ('sɪn-'si:n)
  6) deer-dear ('dɪə-'dɪə)
  7) our-hour ('aʊə-'aʊə)
  8) mat-mate ('mæt-'meɪt)
  9) mask-must ('ma:sk-'mʌst)
  10) two-too ('tu:-'tu)

  ReplyDelete
 3. exercise 2
  p-('pen , 'kɒpɪ , 'hæpən)
  b-('bæk , 'beɪbɪ , 'dʒəʊb)
  t-('ti: , 'taɪt , 'bʌtən)
  d-('deɪ , 'lædə , 'ɒd)
  k-('ki: ,'klɒk , 'sku:l)
  g-('get , 'gigl , 'gəʊst)
  tʃ-( 'tʃʒ:tʃ , 'mætʃ , 'neɪtʃə )
  dʒ-('dʒʌdʒ , 'eɪdʒ , 'səʊldʒə)
  f-('fæt , 'kɒfɪ , 'rʌf ,'fəʊtəʊ)
  v-('vju: , 'hevɪ , 'mu:v)
  θ-('θɪŋ , 'ɔ:θə , 'pɑ:θ)
  ð-('ðɪs , 'ʌðə , 'smu:ð)

  ReplyDelete
 4. exercise 3
  s-(/'su:n/ , /'si:s/ , /'sɪstə/)
  z-(/'zɪərəʊ/ , /'mju:zɪk/ , /'rəʊzɪz/ , /'bʌz/)
  ʃ-(/'ʃɪp/ , /'ʃɔ:/ , /'næʃənəl/)
  ʒ-(/'pleʒə/ , /'vɪʒən/)
  h-(/'hɒt/ , /'həʊl/ , /ə'hed/)
  m-(/'mɔ:/ , /'hæmə/ , /'sʌm/)
  n-(/naɪs/ , /'nəʊ/ , /'fʌnɪ/ , /'sʌn/)
  ŋ-(/'rɪŋ/ , /'æŋgə/ , /'θæŋks/ , /'suŋ/)
  l-(/'laɪt/ , /'vælɪ/ , /'fi:l/)
  r-(/'raɪt/ , /'rɒŋ/ , /'sɒrɪ/ , /ə'reɪndʒ/)
  j-(/'jet/ , /'ju:z/ , /'bju:tɪ/ , /'fju:/)
  w-(/'wet/ , /'wʌn/ , /'wen/ , /'kwi:n/)

  ɪ-(/'kɪt/ , /'bɪd/ , /'hɪm/ , /'mɪnɪt/)
  e-(/'dres/ , /'bed/ , /'hed/ , /'menɪ/)
  æ-(/'træp/ , /'bæd/)
  ɒ-(/'lɒt/ , /'ɒd/ , /'wɒʃ/)
  ʌ-(/'strʌt/ , /'mʌd/ , /'lʌv/ , /'blʌd/)
  ʊ-(/'fʊt/ , /'gʊd/ , /'pʊt/)

  ReplyDelete
 5. exercise 4
  iː-(/'fliːs/ , /'siː/ , /mə'ʃi:n/)
  eɪ-(/'feɪs/ , /'deɪ/ , /'breɪk/)
  aɪ-(/'praɪs/ , /'haɪ/ , /'traɪ/)
  ɔɪ-(/'tʃɔɪs/ , /'bɔɪ/)
  uː-(/guːs/ , /'tu:/ , /'blu:/ , /'gru:p/)
  əʊ-(/gəʊt/ , /'ʃəʊ/ , /'nəʊ/)
  aʊ-(/'maʊð/ , /'naʊ/)

  exercise 5
  ɪə-(/'nɪə/ , /'hɪə/ , /'wɪərɪ/)
  eə-(/'skweə/ , /'feə/ , /'veərɪəs/)
  ɑː-(/'stɑ:t/ , /'fɑ:ðə/)
  ɔː-(/'θɔ:t/ , /'lɔ:/ , /'nɔ:θ/ , /'wɔ:/)
  ʊə-(/'pɔ:/ , /'dʒʊərɪ/ , /'kjʊə/)
  ɜː-(/'nɜ:s/ , /'stɜ:/ , /'lɜ:n/ , /rɪ'fɜ:/)
  ə-(/ə'baʊt/ , /'kɒmən/ , /'stændəd/)
  i-(/'hæpi/ , /'reidieit/ , /'glɔ:riəs/)
  u-(thank /'ju:/ , /'influəns/ , /ˌsitju'eiʃn/)

  ReplyDelete
 6. exercise 6
  1) one 14) afternoon
  2) two 15) housewife
  3) three 16) night
  4) child 17) different
  5) brother 18) right
  6) wheel 19) thirty
  7) friend 20) old
  8) town 21) student
  9) beach 22) six
  10) xxx 23) twelve
  11) intelligent 24) secretary
  12) english 25) age
  13) xxx 26) telephone
  27) second

  exercise 7
  1) fish 11) match
  2) april 12) umbrella
  3) monday 13) key
  4) birthday 14) twice
  5) bicycle 15) tonight
  6) guitar 16) look
  7) august 17) shoe
  8) friendly 18) meat
  9) today 19) become
  10) work 20) drive

  ReplyDelete
 7. Exercise 1
  Two-do
  tuː-duː

  Deed-did
  diːd -dɪd

  fat-hat
  fæt -hæt

  Sea-she
  Si:- ʃiː

  Tail-tell
  teɪl-tɛl

  ass-ash
  as-aʃ

  back-bag
  bæk -bæɡ

  cut-caught
  kʌt-kɔːt

  bat-bait
  bæt-beɪt

  coat-cot
  kəʊt-kɒt

  exercise 2
  pen, copy, happen
  pɛn, ˈkɒpi, ˈhæpən

  back, baby, job
  bæk, ˈbeɪbi , dʒɒb

  tea, tight, button
  tiː, taɪt ˈbʌtn

  day, ladder, odd
  deɪ, ˈlædə(r), ɒd

  key, clock, school
  kiː , klɒk, skuːl

  get, giggle, ghost
  gɛt, ˈgɪg(ə)l, gəʊst


  church, match, nature
  tʃəːtʃ, matʃ, ˈneɪtʃə

  judge, age, children
  dʒʌdʒ , eɪdʒ, ˈtʃɪldrən

  fat,coffee, rough, photo
  fat, ˈkɒfi , rʌf, ˈfəʊtəʊ

  view, heavy, move
  vjuː , ˈhɛvi, muːv

  thing, author, path
  θɪŋ, ˈɔːθə, pɑːθ

  this, other, smooth
  ðɪs, ˈʌðə, smuːð

  exercise 3
  soon, cease,sister
  suːn, siːs, ˈsɪstə

  zero, music, rose, buzz
  ˈzɪərəʊ , ˈmjuːzɪk , rəʊz, bʌz

  Ship, sure, national
  ʃɪp, ʃʊə, ˈnaʃ(ə)n(ə)l

  pleasure, vision
  ˈplɛʒə, ˈvɪʒ(ə)n

  Hot, whole, ahead
  hɒt, həʊl, əˈhɛd

  more, hammer, sum
  mɔː, ˈhamə, sʌm

  nice, know, funny, sun
  nʌɪs, nəʊ, ˈfʌni, sʌn

  ring, anger, thanks, sung
  rɪŋ, ˈaŋgə, θaŋks , sʌŋ

  light, valley, feel
  lʌɪt , ˈvali, fiːl

  right, wrong, sorry, arrange
  rʌɪt, rɒŋ, ˈsɒri, əˈreɪn(d)ʒ
  yet, use, beauty, few
  jɛt, juːz, ˈbjuːti, fjuː

  wet, one, when, queen
  wɛt, wʌn, wɛn, kwiːn

  exercise 3
  kit bit hymn minute
  kɪt, bɪt , hɪm, ˈmɪnɪt

  dress bed head many
  drɛs, ˈbɛd, hɛd, ˈmɛni

  trap, bad
  ,træp, bæd

  Lot, odd wash
  lɒt, ɒd, wɒʃ

  strut, mud, love, blood
  strʌt , mʌd, lʌv, blʌd

  foot, good, put
  fʊt, gʊd, pʊt

  evercise 4
  fleece sea machine
  fliːs, siː, məˈʃiːn

  face, day, break
  feɪs, deɪ, breɪk

  price, high, try
  prʌɪs, hʌɪ, trʌɪ

  choice, boy
  tʃɔɪs, bɔɪ

  goose, two, blue, group
  guːs, tuː, bluː, gruːp

  goat, show, no
  gəʊt, ʃəʊ, nəʊ

  mouth, now
  maʊθ, naʊ

  exercise 5
  near here weary
  nɪə, hɪə , ˈwɪəri
  square fair various
  skweə(r), feə(r), ˈveəriəs

  start, father
  stɑːt , ˈfɑːðə(r)

  thought law north war
  θɔːt, lɔː, nɔːθ, wɔː(r)

  poor, jury cure
  pʊə(r), ˈdʒʊəri, kjʊə(r)

  nurse, stir, learn, refer
  nɜːs , stɜː(r), lɜːn, rɪˈfɜː(r)

  about common standard
  əˈbaʊt ˈkɒmən ˈstændəd

  happy radiate glorious
  ˈhæpi ˈreɪdieɪt ˈɡlɔːriəs

  Thank you influence situation
  θæŋk ju, ˈɪnfluəns, ˌsɪtʃuˈeɪʃn

  exercise 6
  1 wʌn=won
  2 tuː=to
  3 θriː=three
  4 tʃaɪld=child
  5 ˈbrʌðə(r) = brother
  6 wiːl= weal
  7 frend= friend
  8 taʊn= town
  9 biːtʃ= beach
  10 ˈprɪt= pret
  11 ɪnˈtelɪdʒən(ɪnˈtelɪdʒənt)= intelligent
  12 ˈɪŋɡlɪʃ =English
  13
  14 ˌɑːftəˈnuːn = afternoon
  15 ˈhaʊswaɪf=housewife
  16 naɪt =night
  17 ˈdɪfrənt =different
  18 raɪt= right
  19 ˈθɜːti= thirty
  20 əʊld= old
  21ˈstjuːdnt=student
  22 sɪks= six
  23 twelv= twelve
  24 ˈsekrətri = secretary
  25eɪdʒl= aged
  26 ˈtelɪfəʊn= telephone
  27 ˈsekənd= second

  Exercise 7
  1fish
  2 april
  3 monday
  4 birthday
  5 bicycle
  6 guitar
  7 august
  8 friendly
  9 today
  10 work
  11march
  12 umbrella
  13 key
  14 twice
  15 tonight
  16 look
  17 shoo
  18 meet
  19 become
  20 drive

  ReplyDelete
 8. SITI NUR IZZATI BINTI YAZID
  TESL PPISMP June 2014 intake

  EXERCISE 1

  1- Sick – seek
  /sɪk/ - /siːk/
  2- Mill – meal
  /mɪl/ - /miːl/
  3- three – tree
  /θriː/- /triː/
  4- green – grin
  /griːn/ - /grɪn/
  5- rise – rice
  /rʌɪz/ - /rʌɪs/
  6- lip – leap
  /lɪp/ - /liːp/
  7- sleep – slip
  /sliːp/ - /slɪp/
  8- our – hour
  /aʊə/ - /ˈaʊə/
  9- bet - bat
  /bɛt/ - /bat/
  10- lid - lead
  /lɪd/ - /liːd/

  ReplyDelete
 9. EXERCISE 2

  1- /pen/ - /ˈkɒpi/ - /ˈhæpən/
  2- /bæk/ - /ˈbeɪbi/ - /dʒɒb/
  3- /tiː/ - /taɪt/ - /ˈbʌtn/
  4- /deɪ/ - /ˈlædə/ - /ɒd/
  5- /kiː/ - /klɒk/ - /skuːl/
  6- /get/ - /ˈgɪgl/ - /gəʊst/
  7- /tʃɜːtʃ/ - /mætʃ/ - /ˈneɪtʃə/
  8- /dʒʌdʒ/ - /eɪdʒ/ - /ˈsəʊldʒə/
  9- /fat/ - /ˈkɒfi/ - /rʌf/ - /ˈfəʊtəʊ/
  10- /vjuː/ - /ˈhɛvi/ - /muːv/
  11- /θɪŋ/ - /ˈɔːθə/ - /pɑːθ/
  12- /ðɪs/ - /ˈʌðə/ - /smuːð/

  ReplyDelete
 10. EXERCISE 3

  1- /suːn/ - /siːs/ - /ˈsɪstə/
  2- /ˈzɪərəʊ/ - /ˈmjuːzɪk/ - /rəʊz/ - /bʌz/
  3- /ʃɪp/ - /ʃɔː/ - /ˈnaʃənəl/
  4- /ˈpleʒə/ - /ˈvɪʒn/
  5- /hɒt/ - /həʊl/ - /əˈhɛd/
  6- /mɔː/ - /ˈhamə/ - /sʌm/
  7- /nʌɪs/ - /nəʊ/ - /ˈfʌni/ - /sʌn/
  8- /rɪŋ/ - /ˈaŋgə/ - /θaŋks/ - /sʌŋ/
  9- /lʌɪt/ - /ˈvali/ - /fiːl/
  10- /rʌɪt/ - /rɒŋ/ - /ˈsɒri/ - /əˈreɪndʒ/
  11- /jɛt/ - /juːz/ - /ˈbjuːti/ - /fjuː/
  12- /wɛt/ - /wʌn/ - /wɛn/ - /kwiːn/


  EXERCISE 3

  1- /kɪt/ - /bɪd/ - /hɪm/ - /ˈmɪnɪt/
  2- /dres/ - /bed/ - /hed/ - /ˈmeni/
  3- /træp/ - /bæd/
  4- /lɒt/ - /ɒd/ - /wɒʃ/
  5- /strʌt/ - /mʌd/ - /lʌv/ - /blʌd/
  6- /fʊt/ - /gʊd/ - /pʊt/

  ReplyDelete
 11. EXERCISE 4

  1- /fliːs/ - /siː/ - /məˈʃiːn/
  2- /feɪs/ - /deɪ/ - /breɪk/
  3- /praɪs/ - /haɪ/ - /traɪ/
  4- /tʃɔɪs/ - /bɔɪ/
  5- /guːs/ - /tuː/ - /bluː/ - /gruːp/
  6- /gəʊt/ - /ʃəʊ/ - /nəʊ/
  7- /maʊθ/ - /naʊ/

  ReplyDelete
 12. EXERCISE 5

  1- /nɪə/ - /hɪə/ - /ˈwɪəri/
  2- /skweə/ - /feə/ - / ˈveərɪəs/
  3- /stɑːt/ - /ˈfɑːðə/
  4- /θɔːt/ - /lɔː/ - /nɔːθ/ - /wɔː/
  5- /pʊə/ - /ˈdʒʊəri/ - /kjʊə/
  6- /nɜːs/ - /stɜː/ - /lɜːn/ - /rɪˈfɜː/
  7- /əˈbaʊt/ - /ˈkɒmən/ - /ˈstandəd/
  8- /ˈhapi/ - /ˈreɪdieɪt/ - /ˈglɔːriəs/
  9- /θaŋk juː/ - /ˈɪnflʊəns/ - /sɪtʃuˈeɪʃn/

  ReplyDelete
 13. EXERCISE 6

  1- won
  2- two
  3- three
  4- child
  5- brother
  6- wheel
  7- friend
  8- town
  9- beach
  10- pret
  11- intelligent
  12- English
  13-
  14- afternoon
  15- housewife
  16- night
  17- different
  18- right
  19- thirty
  20- old
  21- student
  22- six
  23- twelve
  24- age
  25- telephone
  26- second


  ReplyDelete
 14. EXERCISE 7

  1- fish
  2- April
  3- Monday
  4- birthday
  5- bicycle
  6- guitar
  7- August
  8- friendly
  9- today
  10- work
  11- March
  12- umbrella
  13- key
  14- twice
  15- tonight
  16- look
  17- shoe
  18- meet
  19- become
  20- drive

  ReplyDelete
 15. hi, i'm syazwani from tesl ppismp
  Exercise 1
  1) two - to ~ /tu:/ - /tu:/
  2) our - hour ~ /'aʊə/ - /'aʊə/
  3) see - sea ~ /'si:/ - /'si:/
  4) heir - air ~ /'eə/ - /'eə/
  5) mail - male ~ /'meɪl/ - /'meɪl/
  6) know - no ~ /'naʊ/ - /'naʊ/
  7) deer - dear ~ /'dɪə/ - /'dɪə/
  8) foot - food ~ /'fʊt/ - /'fu:d/
  9) dip - deep ~ /dɪp/ - /'di:p/
  10) ship - sheep ~ /'ʃɪp/ - /'ʃi:p/

  ReplyDelete
 16. Exercise 2
  p pen, copy, happen
  -('pen , 'kɒpɪ , 'hæpən)

  b back, baby, job
  -('bæk , 'beɪbɪ , 'dʒəʊb)

  t tea, tight, button
  -('ti: , 'taɪt , 'bʌtən)

  d day, ladder, odd
  -('deɪ , 'lædə , 'ɒd)

  k key, clock, school
  -('ki: ,'klɒk , 'sku:l)

  g get, giggle, ghost
  -('get , 'gigl , 'gəʊst)

  tʃ church, match, nature
  -( 'tʃʒ:tʃ , 'mætʃ , 'neɪtʃə )

  dʒ judge, age, soldier
  -('dʒʌdʒ , 'eɪdʒ , 'səʊldʒə)

  f fat, coffee, rough, photo
  -('fæt , 'kɒfɪ , 'rʌf ,'fəʊtəʊ)

  v view, heavy, move
  -('vju: , 'hevɪ , 'mu:v)

  θ thing, author, path
  -('θɪŋ , 'ɔ:θə , 'pɑ:θ)

  ð this, other, smooth
  -('ðɪs , 'ʌðə , 'smu:ð)

  ReplyDelete
 17. Exercise 3
  s - /'su:n/ , /'si:s/ , /'sɪstə/
  z - /'zɪərəʊ/ , /'mju:zɪk/ , /'rəʊzɪz/ , /'bʌz/
  ʃ - /'ʃɪp/ , /'ʃɔ:/ , /'næʃənəl/
  ʒ - /'pleʒə/ , /'vɪʒən/
  h - /'hɒt/ , /'həʊl/ , /ə'hed/
  m - /'mɔ:/ , /'hæmə/ , /'sʌm/
  n - /naɪs/ , /'nəʊ/ , /'fʌnɪ/ , /'sʌn/
  ŋ - /'rɪŋ/ , /'æŋgə/ , /'θæŋks/ , /'suŋ/
  l - /'laɪt/ , /'vælɪ/ , /'fi:l/
  r - /'raɪt/ , /'rɒŋ/ , /'sɒrɪ/ , /ə'reɪndʒ/
  j - /'jet/ , /'ju:z/ , /'bju:tɪ/ , /'fju:/
  w - /'wet/ , /'wʌn/ , /'wen/ , /'kwi:n/

  ɪ - /'kɪt/ , /'bɪd/ , /'hɪm/ , /'mɪnɪt/
  e - /'dres/ , /'bed/ , /'hed/ , /'menɪ/
  æ - /'træp/ , /'bæd/
  ɒ - /'lɒt/ , /'ɒd/ , /'wɒʃ/
  ʌ - /'strʌt/ , /'mʌd/ , /'lʌv/ , /'blʌd/
  ʊ - /'fʊt/ , /'gʊd/ , /'pʊt/

  ReplyDelete
 18. Exercise 4

  1) /fliːs/ - /siː/ - /məˈʃiːn/
  2) /feɪs/ - /deɪ/ - /breɪk/
  3) /praɪs/ - /haɪ/ - /traɪ/
  4) /tʃɔɪs/ - /bɔɪ/
  5) /guːs/ - /tuː/ - /bluː/ - /gruːp/
  6) /gəʊt/ - /ʃəʊ/ - /nəʊ/
  7) /maʊθ/ - /naʊ/

  ReplyDelete
 19. Aliah Atiqah Binti Mohd Rosman

  Exercise 1

  1. beat - bit = /biːt/ - /bɪt/
  2. think - thing = /θɪŋk/ - /θɪŋ/
  3. ill - eel = /ɪl/ - /iːl/
  4. tin - teen = /tɪn/ - /tiːn/
  5. lost - lose = /lɒst/ - /luːz/
  6. cut - card = /kʌt/ - /kɑːd/
  7. hop - hope = /hɒp/ - /həʊp/
  8. kit - kid = /kɪt/ - /kɪd/
  10. fuss - fast= /fʌs/ - /fɑːst/

  ReplyDelete
 20. Exercise 2

  1. /pen/ - /ˈkɒpi/ - /ˈhæpən/
  2. /bæk/ - /ˈbeɪbi/ - /dʒɒb/
  3. /tiː/ - /taɪt/ - /ˈbʌtn/
  4. /deɪ/ - /ˈlædə/ - /ɒd/
  5. /kiː/ - /klɒk/ - /skuːl/
  6. /get/ - /ˈgɪgl/ - /gəʊst/
  7. /tʃɜːtʃ/ - /mætʃ/ - /ˈneɪtʃə/
  8. /dʒʌdʒ/ - /eɪdʒ/ - /ˈsəʊldʒə/
  9. /fat/ - /ˈkɒfi/ - /rʌf/ - /ˈfəʊtəʊ/
  10. /vjuː/ - /ˈhɛvi/ - /muːv/
  11. /θɪŋ/ - /ˈɔːθə/ - /pɑːθ/
  12. /ðɪs/ - /ˈʌðə/ - /smuːð/

  Exercise 3

  1. /kɪt/ - /bɪd/ - /hɪm/ - /ˈmɪnɪt/
  2. /dres/ - /bed/ - /hed/ - /ˈmeni/
  3. /træp/ - /bæd/
  4. /lɒt/ - /ɒd/ - /wɒʃ/
  5. /strʌt/ - /mʌd/ - /lʌv/ - /blʌd/
  6. /fʊt/ - /gʊd/ - /pʊt/

  Exercise 4

  1. /fliːs/ - /siː/ - /məˈʃiːn/
  2. /feɪs/ - /deɪ/ - /breɪk/
  3. /praɪs/ - /haɪ/ - /traɪ/
  4. /tʃɔɪs/ - /bɔɪ/
  5. /guːs/ - /tuː/ - /bluː/ - /gruːp/
  6. /gəʊt/ - /ʃəʊ/ - /nəʊ/
  7. /maʊθ/ - /naʊ/

  Exercise 5

  1. /nɪə/ - /hɪə/ - /ˈwɪəri/
  2. /skweə/ - /feə/ - / ˈveərɪəs/
  3. /stɑːt/ - /ˈfɑːðə/
  4. /θɔːt/ - /lɔː/ - /nɔːθ/ - /wɔː/
  5. /pʊə/ - /ˈdʒʊəri/ - /kjʊə/
  6. /nɜːs/ - /stɜː/ - /lɜːn/ - /rɪˈfɜː/
  7. /əˈbaʊt/ - /ˈkɒmən/ - /ˈstandəd/
  8. /ˈhapi/ - /ˈreɪdieɪt/ - /ˈglɔːriəs/
  9. /θaŋk juː/ - /ˈɪnflʊəns/ - /sɪtʃuˈeɪʃn/


  ReplyDelete
 21. Exercise 5
  1) /nɪə/ , /hɪə/ , /ˈwɪəri/
  2) /skweə/ , /feə/ , / ˈveərɪəs/
  3) /stɑːt/ , /ˈfɑːðə/
  4) /θɔːt/ , /lɔː/ , /nɔːθ/ , /wɔː/
  5) /pʊə/ , /ˈdʒʊəri/ , /kjʊə/
  6) /nɜːs/ , /stɜː/ , /lɜːn/ , /rɪˈfɜː/
  7) /əˈbaʊt/ , /ˈkɒmən/ , /ˈstændəd/
  8) /ˈhæpi/ , /ˈreɪdieɪt/ , /ˈglɔːriəs/
  9) /θæŋk juː/ , /ˈɪnflʊəns/ , /sɪtʃuˈeɪʃn/

  ReplyDelete
 22. Exercise 6

  1) won
  2) two
  3) three
  4) child
  5) brother
  6) wheel
  7) friend
  8) town
  9) beach
  10) pret
  11) intelligent
  12) English
  13)
  14) afternoon
  15) housewife
  16) night
  17) different
  18) right
  19) thirty
  20) old
  21) student
  22) six
  23) twelve
  24) age
  25) telephone
  26) second

  ReplyDelete
 23. Exercise 7

  1) fish
  2) April
  3) Monday
  4) birthday
  5) bicycle
  6) guitar
  7) August
  8) friendly
  9) today
  10) work
  11) March
  12) umbrella
  13) key
  14) twice
  15) tonight
  16) look
  17) shoe
  18) meet
  19) become
  20) drive

  ReplyDelete
 24. Exercise 6

  1. won
  2. two
  3. three
  4.
  5. brother
  6. wheel
  7. friend
  8. town
  9. bitch
  10. prit
  11. intelligent
  12. English
  13. eleven
  14. afternoon
  15. housewife
  16. night
  17. different
  18. write
  19.
  20. would
  21. student
  22. sicks
  23. twelve
  24. secretary
  25.
  26. telephone
  27. second

  Exercise 7

  1. fish
  2. April
  3. Monday
  4. birthday
  5. bicycle
  6. guitar
  7. August
  8. friendly
  9. today
  10. work
  11. March
  12. umbrella
  13. key
  14. twice
  15. tonight
  16. look
  17. shoe
  18. meet
  19. become
  20. drive

  ReplyDelete
 25. Hi! My name is Afiqah binti Mohd Tarmizi.

  EXERCISE 1
  1. three-tree - /θriː/- /triː/
  2. Green-grin - /griːn/ - /grɪn/
  3. lid-lead - /lɪd/ - /liːd/
  4. two-too - /'tu:/ - /'tu/
  5. did-deed - /'dɪd/ - /'di:d/
  6. see-sea - /'si:/ - /'si:/
  7. deer-dear - /'dɪə/ - /'dɪə/
  8. our-hour - /'aʊə/ - /'aʊə/
  9. think-thing - /θɪŋk/ - /θɪŋ/
  10. ill-eel - /ɪl/ - /iːl/

  EXERCISE 2
  1. /pen/ , /ˈkɒpi/ , /ˈhæpən/
  2. /bæk/ , /ˈbeɪbi/ , /dʒɒb/
  3. /tiː/ , /taɪt/ , /ˈbʌtn/
  4. /deɪ/ , /ˈlædə/ , /ɒd/
  5. /kiː/ , /klɒk/ , /skuːl/
  6. /get/ , /ˈgɪgl/ , /gəʊst/
  7. /tʃɜːtʃ/ , /mætʃ/ , /ˈneɪtʃə/
  8. /dʒʌdʒ/ , /eɪdʒ/ , /ˈsəʊldʒə/
  9. /fat/ , /ˈkɒfi/ , /rʌf/ , /ˈfəʊtəʊ/
  10. /vjuː/ , /ˈhɛvi/ , /muːv/
  11. /θɪŋ/ , /ˈɔːθə/ , /pɑːθ/
  12. /ðɪs/ , /ˈʌðə/ , /smuːð/

  EXERCISE 3
  s - /'su:n/ , /'si:s/ , /'sɪstə/
  z - /'zɪərəʊ/ , /'mju:zɪk/ , /'rəʊzɪz/ , /'bʌz/
  ʃ - /'ʃɪp/ , /'ʃɔ:/ , /'næʃənəl/
  ʒ - /'pleʒə/ , /'vɪʒən/
  h - /'hɒt/ , /'həʊl/ , /ə'hed/
  m - /'mɔ:/ , /'hæmə/ , /'sʌm/
  n - /naɪs/ , /'nəʊ/ , /'fʌnɪ/ , /'sʌn/
  ŋ - /'rɪŋ/ , /'æŋgə/ , /'θæŋks/ , /'suŋ/
  l - /'laɪt/ , /'vælɪ/ , /'fi:l/
  r - /'raɪt/ , /'rɒŋ/ , /'sɒrɪ/ , /ə'reɪndʒ/
  j - /'jet/ , /'ju:z/ , /'bju:tɪ/ , /'fju:/
  w - /'wet/ , /'wʌn/ , /'wen/ , /'kwi:n/

  ɪ - /'kɪt/ , /'bɪd/ , /'hɪm/ , /'mɪnɪt/
  e - /'dres/ , /'bed/ , /'hed/ , /'menɪ/
  æ - /'træp/ , /'bæd/
  ɒ - /'lɒt/ , /'ɒd/ , /'wɒʃ/
  ʌ - /'strʌt/ , /'mʌd/ , /'lʌv/ , /'blʌd/
  ʊ - /'fʊt/ , /'gʊd/ , /'pʊt/

  EXERCISE 4
  1. /fliːs/ , /siː/ , /məˈʃiːn/
  2. /feɪs/ , /deɪ/ , /breɪk/
  3. /praɪs/ , /haɪ/ , /traɪ/
  4. /tʃɔɪs/ , /bɔɪ/
  5. /guːs/ , /tuː/ , /bluː/ , /gruːp/
  6. /gəʊt/ , /ʃəʊ/ , /nəʊ/
  7. /maʊθ/ , /naʊ/

  EXERCISE 5
  1. /nɪə/ , /hɪə/ , /ˈwɪəri/
  2. /skweə/ , /feə/ , / ˈveərɪəs/
  3. /stɑːt/ , /ˈfɑːðə/
  4. /θɔːt/ , /lɔː/ , /nɔːθ/ , /wɔː/
  5. /pʊə/ , /ˈdʒʊəri/ , /kjʊə/
  6. /nɜːs/ , /stɜː/ , /lɜːn/ , /rɪˈfɜː/
  7. /əˈbaʊt/ , /ˈkɒmən/ , /ˈstandəd/
  8. /ˈhapi/ , /ˈreɪdieɪt/ , /ˈglɔːriəs/
  9. /θaŋk juː/ , /ˈɪnflʊəns/ , /sɪtʃuˈeɪʃn/

  EXERCISE 6
  1. won
  2. two
  3. three
  4. child
  5. brother
  6. wheel
  7. friend
  8. town
  9. beach
  10. pret
  11. intelligent
  12. English
  13.
  14. afternoon
  15. housewife
  16. night
  17. different
  18. right
  19. thirty
  20. old
  21. student
  22. six
  23. twelve
  24. age
  25. telephone
  26. second

  EXERCISE 7
  1. fish
  2. April
  3. Monday
  4. birthday
  5. bicycle
  6. guitar
  7. August
  8. friendly
  9. today
  10. work
  11. March
  12. umbrella
  13. key
  14. twice
  15. tonight
  16. look
  17. shoe
  18. meet
  19. become
  20. drive

  ReplyDelete
 26. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 27. Good Day Miss Kee Li Li. I'm Muhammad Farhan bin Mohd Yazid from PPISMP TESL semester 1. These are my answers :

  EXERCISE 1
  Dip - /i/
  Deep - /i:/

  Wet - /e/
  Wait - /eI/

  Bit - /i/
  Beat - /i:/

  Wit - /i/
  Wheat - /i:/

  Fit - /i/
  Feet - i:/

  Grin - /i/
  Green - /i:/

  Bad - /æ/
  Bed - /e/

  EXERCISE 2
  1. /pen/ , /ˈkɒpi/ , /ˈhæpən/
  2. /bæk/ , /ˈbeɪbi/ , /dʒɒb/
  3. /tiː/ , /taɪt/ , /ˈbʌtn/
  4. /deɪ/ , /ˈlædə/ , /ɒd/
  5. /kiː/ , /klɒk/ , /skuːl/
  6. /get/ , /ˈgɪgl/ , /gəʊst/
  7. /tʃɜːtʃ/ , /mætʃ/ , /ˈneɪtʃə/
  8. /dʒʌdʒ/ , /eɪdʒ/ , /ˈsəʊldʒə/
  9. /fat/ , /ˈkɒfi/ , /rʌf/ , /ˈfəʊtəʊ/
  10. /vjuː/ , /ˈhɛvi/ , /muːv/
  11. /θɪŋ/ , /ˈɔːθə/ , /pɑːθ/
  12. /ðɪs/ , /ˈʌðə/ , /smuːð/

  EXERCISE 3
  s - /'su:n/ , /'si:s/ , /'sɪstə/
  z - /'zɪərəʊ/ , /'mju:zɪk/ , /'rəʊzɪz/ , /'bʌz/
  ʃ - /'ʃɪp/ , /'ʃɔ:/ , /'næʃənəl/
  ʒ - /'pleʒə/ , /'vɪʒən/
  h - /'hɒt/ , /'həʊl/ , /ə'hed/
  m - /'mɔ:/ , /'hæmə/ , /'sʌm/
  n - /naɪs/ , /'nəʊ/ , /'fʌnɪ/ , /'sʌn/
  ŋ - /'rɪŋ/ , /'æŋgə/ , /'θæŋks/ , /'suŋ/
  l - /'laɪt/ , /'vælɪ/ , /'fi:l/
  r - /'raɪt/ , /'rɒŋ/ , /'sɒrɪ/ , /ə'reɪndʒ/
  j - /'jet/ , /'ju:z/ , /'bju:tɪ/ , /'fju:/
  w - /'wet/ , /'wʌn/ , /'wen/ , /'kwi:n/

  ɪ - /'kɪt/ , /'bɪd/ , /'hɪm/ , /'mɪnɪt/
  e - /'dres/ , /'bed/ , /'hed/ , /'menɪ/
  æ - /'træp/ , /'bæd/
  ɒ - /'lɒt/ , /'ɒd/ , /'wɒʃ/
  ʌ - /'strʌt/ , /'mʌd/ , /'lʌv/ , /'blʌd/
  ʊ - /'fʊt/ , /'gʊd/ , /'pʊt/

  EXERCISE 4
  1. /fliːs/ , /siː/ , /məˈʃiːn/
  2. /feɪs/ , /deɪ/ , /breɪk/
  3. /praɪs/ , /haɪ/ , /traɪ/
  4. /tʃɔɪs/ , /bɔɪ/
  5. /guːs/ , /tuː/ , /bluː/ , /gruːp/
  6. /gəʊt/ , /ʃəʊ/ , /nəʊ/
  7. /maʊθ/ , /naʊ/

  EXERCISE 5
  1. /nɪə/ , /hɪə/ , /ˈwɪəri/
  2. /skweə/ , /feə/ , / ˈveərɪəs/
  3. /stɑːt/ , /ˈfɑːðə/
  4. /θɔːt/ , /lɔː/ , /nɔːθ/ , /wɔː/
  5. /pʊə/ , /ˈdʒʊəri/ , /kjʊə/
  6. /nɜːs/ , /stɜː/ , /lɜːn/ , /rɪˈfɜː/
  7. /əˈbaʊt/ , /ˈkɒmən/ , /ˈstandəd/
  8. /ˈhapi/ , /ˈreɪdieɪt/ , /ˈglɔːriəs/
  9. /θaŋk juː/ , /ˈɪnflʊəns/ , /sɪtʃuˈeɪʃn/

  EXERCISE 6
  1. won
  2. two
  3. three
  4. child
  5. brother
  6. wheel
  7. friend
  8. town
  9. beach
  10. pret
  11. intelligent
  12. English
  13.
  14. afternoon
  15. housewife
  16. night
  17. different
  18. right
  19. thirty
  20. old
  21. student
  22. six
  23. twelve
  24. age
  25. telephone
  26. second

  EXERCISE 7
  1. fish
  2. April
  3. Monday
  4. birthday
  5. bicycle
  6. guitar
  7. August
  8. friendly
  9. today
  10. work
  11. March
  12. umbrella
  13. key
  14. twice
  15. tonight
  16. look
  17. shoe
  18. meet
  19. become
  20. drive

  ReplyDelete
 28. Hello Madam, I'm Amirul Hakim! Here's the assignment that you gave to us,

  EXERCISE 1
  1.deed-did
  /d i: d/-/d I d/
  2.leet-lid
  /l i: t/-/l I d/
  3.beet-bit
  /b i: t/-/b I t/
  4.read-red
  /r e d/-/r e d/
  5.leap-lip
  /l i: p/-/l I p/
  6.reap-rip
  /r i: p/-/r I p/
  7.heap-hip
  /h i: p/-/h I p/
  8. our-hour
  /'aʊə/ - /'aʊə/
  9. think-thing
  /θɪŋk/ - /θɪŋ/
  10. ill-eel
  /ɪl/ - /iːl/

  EXERCISE 2
  1. /pen/ , /ˈkɒpi/ , /ˈhæpən/
  2. /bæk/ , /ˈbeɪbi/ , /dʒɒb/
  3. /tiː/ , /taɪt/ , /ˈbʌtn/
  4. /deɪ/ , /ˈlædə/ , /ɒd/
  5. /kiː/ , /klɒk/ , /skuːl/
  6. /get/ , /ˈgɪgl/ , /gəʊst/
  7. /tʃɜːtʃ/ , /mætʃ/ , /ˈneɪtʃə/
  8. /dʒʌdʒ/ , /eɪdʒ/ , /ˈsəʊldʒə/
  9. /fat/ , /ˈkɒfi/ , /rʌf/ , /ˈfəʊtəʊ/
  10. /vjuː/ , /ˈhɛvi/ , /muːv/
  11. /θɪŋ/ , /ˈɔːθə/ , /pɑːθ/
  12. /ðɪs/ , /ˈʌðə/ , /smuːð/

  EXERCISE 3
  s - /'su:n/ , /'si:s/ , /'sɪstə/
  z - /'zɪərəʊ/ , /'mju:zɪk/ , /'rəʊzɪz/ , /'bʌz/
  ʃ - /'ʃɪp/ , /'ʃɔ:/ , /'næʃənəl/
  ʒ - /'pleʒə/ , /'vɪʒən/
  h - /'hɒt/ , /'həʊl/ , /ə'hed/
  m - /'mɔ:/ , /'hæmə/ , /'sʌm/
  n - /naɪs/ , /'nəʊ/ , /'fʌnɪ/ , /'sʌn/
  ŋ - /'rɪŋ/ , /'æŋgə/ , /'θæŋks/ , /'suŋ/
  l - /'laɪt/ , /'vælɪ/ , /'fi:l/
  r - /'raɪt/ , /'rɒŋ/ , /'sɒrɪ/ , /ə'reɪndʒ/
  j - /'jet/ , /'ju:z/ , /'bju:tɪ/ , /'fju:/
  w - /'wet/ , /'wʌn/ , /'wen/ , /'kwi:n/

  ɪ - /'kɪt/ , /'bɪd/ , /'hɪm/ , /'mɪnɪt/
  e - /'dres/ , /'bed/ , /'hed/ , /'menɪ/
  æ - /'træp/ , /'bæd/
  ɒ - /'lɒt/ , /'ɒd/ , /'wɒʃ/
  ʌ - /'strʌt/ , /'mʌd/ , /'lʌv/ , /'blʌd/
  ʊ - /'fʊt/ , /'gʊd/ , /'pʊt/

  EXERCISE 4
  1. /fliːs/ , /siː/ , /məˈʃiːn/
  2. /feɪs/ , /deɪ/ , /breɪk/
  3. /praɪs/ , /haɪ/ , /traɪ/
  4. /tʃɔɪs/ , /bɔɪ/
  5. /guːs/ , /tuː/ , /bluː/ , /gruːp/
  6. /gəʊt/ , /ʃəʊ/ , /nəʊ/
  7. /maʊθ/ , /naʊ/

  EXERCISE 5
  1. /nɪə/ , /hɪə/ , /ˈwɪəri/
  2. /skweə/ , /feə/ , / ˈveərɪəs/
  3. /stɑːt/ , /ˈfɑːðə/
  4. /θɔːt/ , /lɔː/ , /nɔːθ/ , /wɔː/
  5. /pʊə/ , /ˈdʒʊəri/ , /kjʊə/
  6. /nɜːs/ , /stɜː/ , /lɜːn/ , /rɪˈfɜː/
  7. /əˈbaʊt/ , /ˈkɒmən/ , /ˈstandəd/
  8. /ˈhapi/ , /ˈreɪdieɪt/ , /ˈglɔːriəs/
  9. /θaŋk juː/ , /ˈɪnflʊəns/ , /sɪtʃuˈeɪʃn/

  EXERCISE 6
  1. won
  2. two
  3. three
  4. child
  5. brother
  6. wheel
  7. friend
  8. town
  9. beach
  10. pret
  11. intelligent
  12. English
  13.
  14. afternoon
  15. housewife
  16. night
  17. different
  18. right
  19. thirty
  20. old
  21. student
  22. six
  23. twelve
  24. age
  25. telephone
  26. second

  EXERCISE 7
  1. fish
  2. April
  3. Monday
  4. birthday
  5. bicycle
  6. guitar
  7. August
  8. friendly
  9. today
  10. work
  11. March
  12. umbrella
  13. key
  14. twice
  15. tonight
  16. look
  17. shoe
  18. meet
  19. become
  20. drive

  ReplyDelete
 29. HELLO MISS KEE, I’M NAJMUDDIN, HERE IS THE ASSIGNMENT YOU GIVES US..

  EXERCISE 1
  1. Tin and thin
  / T ɪ n / - / t h i: n /
  2. Sit and seat
  / S ɪ t / - / s i: n /
  3. Bad and bed
  / B æ d / - / b e d /
  4. Desk and disk
  / D e s k / - / d ɪ s k /
  5. Cat and bat
  / c æ t / - / b æ t /
  6. Wet and wait
  / w e t / - / w e ɪ t /
  7. Not and note
  / n ɒ t / - / n əʊ t e /
  8. Deer - dear
  /' d ɪ ə / - / 'd ɪ ə /
  9) Dip - deep
  / d ɪ p / - / 'd I: p /
  10) Ship - sheep
  / 'ʃ ɪ p / - / 'ʃ i: p /

  EXERCISE 2
  p pen, copy, happen
  -('pen , 'kɒpɪ , 'hæpən)

  b back, baby, job
  -('bæk , 'beɪbɪ , 'dʒəʊb)

  t tea, tight, button
  -('ti: , 'taɪt , 'bʌtən)

  d day, ladder, odd
  -('deɪ , 'lædə , 'ɒd)

  k key, clock, school
  -('ki: ,'klɒk , 'sku:l)

  g get, giggle, ghost
  -('get , 'gigl , 'gəʊst)

  tʃ church, match, nature
  -( 'tʃʒ:tʃ , 'mætʃ , 'neɪtʃə )

  dʒ judge, age, soldier
  -('dʒʌdʒ , 'eɪdʒ , 'səʊldʒə)

  f fat, coffee, rough, photo
  -('fæt , 'kɒfɪ , 'rʌf ,'fəʊtəʊ)


  v view, heavy, move
  -('vju: , 'hevɪ , 'mu:v)

  θ thing, author, path
  -('θɪŋ , 'ɔ:θə , 'pɑ:θ)

  ð this, other, smooth
  -('ðɪs , 'ʌðə , 'smu:ð)

  EXERCISE 3
  s - /'su:n/ , /'si:s/ , /'sɪstə/
  z - /'zɪərəʊ/ , /'mju:zɪk/ , /'rəʊzɪz/ , /'bʌz/
  ʃ - /'ʃɪp/ , /'ʃɔ:/ , /'næʃənəl/
  ʒ - /'pleʒə/ , /'vɪʒən/
  h - /'hɒt/ , /'həʊl/ , /ə'hed/
  m - /'mɔ:/ , /'hæmə/ , /'sʌm/
  n - /naɪs/ , /'nəʊ/ , /'fʌnɪ/ , /'sʌn/
  ŋ - /'rɪŋ/ , /'æŋgə/ , /'θæŋks/ , /'suŋ/
  l - /'laɪt/ , /'vælɪ/ , /'fi:l/
  r - /'raɪt/ , /'rɒŋ/ , /'sɒrɪ/ , /ə'reɪndʒ/
  j - /'jet/ , /'ju:z/ , /'bju:tɪ/ , /'fju:/
  w - /'wet/ , /'wʌn/ , /'wen/ , /'kwi:n/

  ɪ - /'kɪt/ , /'bɪd/ , /'hɪm/ , /'mɪnɪt/
  e - /'dres/ , /'bed/ , /'hed/ , /'menɪ/
  æ - /'træp/ , /'bæd/
  ɒ - /'lɒt/ , /'ɒd/ , /'wɒʃ/
  ʌ - /'strʌt/ , /'mʌd/ , /'lʌv/ , /'blʌd/
  ʊ - /'fʊt/ , /'gʊd/ , /'pʊt/


  EXERCISE 4

  1) /fliːs/ - /siː/ - /məˈʃiːn/
  2) /feɪs/ - /deɪ/ - /breɪk/
  3) /praɪs/ - /haɪ/ - /traɪ/
  4) /tʃɔɪs/ - /bɔɪ/
  5) /guːs/ - /tuː/ - /bluː/ - /gruːp/
  6) /gəʊt/ - /ʃəʊ/ - /nəʊ/
  7) /maʊθ/ - /naʊ/

  EXERCISE 5

  1. /nɪə/ - /hɪə/ - /ˈwɪəri/
  2. /skweə/ - /feə/ - / ˈveərɪəs/
  3. /stɑːt/ - /ˈfɑːðə/
  4. /θɔːt/ - /lɔː/ - /nɔːθ/ - /wɔː/
  5. /pʊə/ - /ˈdʒʊəri/ - /kjʊə/
  6. /nɜːs/ - /stɜː/ - /lɜːn/ - /rɪˈfɜː/
  7. /əˈbaʊt/ - /ˈkɒmən/ - /ˈstandəd/
  8. /ˈhapi/ - /ˈreɪdieɪt/ - /ˈglɔːriəs/
  9. /θaŋk juː/ - /ˈɪnflʊəns/ - /sɪtʃuˈeɪʃn/

  EXERCISE 6

  1) won
  2) two
  3) three
  4) child
  5) brother
  6) wheel
  7) friend
  8) town
  9) beach
  10) pret
  11) intelligent
  12) English
  13)
  14) afternoon
  15) housewife
  16) night
  17) different
  18) right
  19) thirty
  20) old
  21) student
  22) six
  23) twelve
  24) age
  25) telephone
  26) second

  EXERCISE 7

  1) fish
  2) April
  3) Monday
  4) birthday
  5) bicycle
  6) guitar
  7) August
  8) friendly
  9) today
  10) work
  11) March
  12) umbrella
  13) key
  14) twice
  15) tonight
  16) look
  17) shoe
  18) meet
  19) become
  20) drive

  ReplyDelete
 30. MY NAME IS MOHAMAD AZZRUL ARIFF BIN HAMSAN
  EXERCISE 1
  1. too – two
  /t ɔː/ - /t uː/
  2. male – mail
  /m eɪ l/ - /m ɪ: l/
  3. plain – plane
  /p l e n/ - /p l i: n/
  4. bass – base
  /b eɪ s/ - /b e s/
  5. deer – deat
  /d i: r/ - /d ɪa r/
  6. here – hear
  /h a r/ - /h e r/

  7. dye – die
  /d aɪ/ - /d ɪ e/

  8. write – right
  /w r ɪ t / - /r aɪ t/

  9. bare – bear
  /b a r/ - /b ɪa r/

  10. made – maid
  /m æ d / - /m e d/

  EXERCISE 2

  1. /pen/ , /ˈkɒpi/ , /ˈhæpən/
  2. /bæk/ , /ˈbeɪbi/ , /dʒɒb/
  3. /tiː/ , /taɪt/ , /ˈbʌtn/
  4. /deɪ/ , /ˈlædə/ , /ɒd/
  5. /kiː/ , /klɒk/ , /skuːl/
  6. /get/ , /ˈgɪgl/ , /gəʊst/
  7. /tʃɜːtʃ/ , /mætʃ/ , /ˈneɪtʃə/
  8. /dʒʌdʒ/ , /eɪdʒ/ , /ˈsəʊldʒə/
  9. /fat/ , /ˈkɒfi/ , /rʌf/ , /ˈfəʊtəʊ/
  10. /vjuː/ , /ˈhɛvi/ , /muːv/
  11. /θɪŋ/ , /ˈɔːθə/ , /pɑːθ/
  12. /ðɪs/ , /ˈʌðə/ , /smuːð/

  EXERCISE 3

  s - /'su:n/ , /'si:s/ , /'sɪstə/
  z - /'zɪərəʊ/ , /'mju:zɪk/ , /'rəʊzɪz/ , /'bʌz/
  ʃ - /'ʃɪp/ , /'ʃɔ:/ , /'næʃənəl/
  ʒ - /'pleʒə/ , /'vɪʒən/
  h - /'hɒt/ , /'həʊl/ , /ə'hed/
  m - /'mɔ:/ , /'hæmə/ , /'sʌm/
  n - /naɪs/ , /'nəʊ/ , /'fʌnɪ/ , /'sʌn/
  ŋ - /'rɪŋ/ , /'æŋgə/ , /'θæŋks/ , /'suŋ/
  l - /'laɪt/ , /'vælɪ/ , /'fi:l/
  r - /'raɪt/ , /'rɒŋ/ , /'sɒrɪ/ , /ə'reɪndʒ/
  j - /'jet/ , /'ju:z/ , /'bju:tɪ/ , /'fju:/
  w - /'wet/ , /'wʌn/ , /'wen/ , /'kwi:n/
  ɪ - /'kɪt/ , /'bɪd/ , /'hɪm/ , /'mɪnɪt/
  e - /'dres/ , /'bed/ , /'hed/ , /'menɪ/
  æ - /'træp/ , /'bæd/
  ɒ - /'lɒt/ , /'ɒd/ , /'wɒʃ/
  ʌ - /'strʌt/ , /'mʌd/ , /'lʌv/ , /'blʌd/
  ʊ - /'fʊt/ , /'gʊd/ , /'pʊt/

  EXERCISE 4

  1. /fliːs/ , /siː/ , /məˈʃiːn/
  2. /feɪs/ , /deɪ/ , /breɪk/
  3. /praɪs/ , /haɪ/ , /traɪ/
  4. /tʃɔɪs/ , /bɔɪ/
  5. /guːs/ , /tuː/ , /bluː/ , /gruːp/
  6. /gəʊt/ , /ʃəʊ/ , /nəʊ/
  7. /maʊθ/ , /naʊ/

  EXERCISE 5

  1. /nɪə/ , /hɪə/ , /ˈwɪəri/
  2. /skweə/ , /feə/ , / ˈveərɪəs/
  3. /stɑːt/ , /ˈfɑːðə/
  4. /θɔːt/ , /lɔː/ , /nɔːθ/ , /wɔː/
  5. /pʊə/ , /ˈdʒʊəri/ , /kjʊə/
  6. /nɜːs/ , /stɜː/ , /lɜːn/ , /rɪˈfɜː/
  7. /əˈbaʊt/ , /ˈkɒmən/ , /ˈstandəd/
  8. /ˈhapi/ , /ˈreɪdieɪt/ , /ˈglɔːriəs/
  9. /θaŋk juː/ , /ˈɪnflʊəns/ , /sɪtʃuˈeɪʃn/

  EXERCISE 6

  1. won
  2. two
  3. three
  4. child
  5. brother
  6. wheel
  7. friend
  8. town
  9. beach
  10. pret
  11. intelligent
  12. English
  13. clover
  14. afternoon
  15. housewife
  16. night
  17. different
  18. right
  19. thirty
  20. old
  21. student
  22. six
  23. twelve
  24. age
  25. telephone
  26. second

  EXERCISE 7

  1. fish
  2. April
  3. Monday
  4. birthday
  5. bicycle
  6. guitar
  7. August
  8. friendly
  9. today
  10. work
  11. March
  12. umbrella
  13. key
  14. twice
  15. tonight
  16. look
  17. shoe
  18. meet
  19. become
  20. drive

  ReplyDelete
 31. hi madam!! this is Muhammad Faiz Bin M.Musa ^^v

  Exercise 1
  Words:
  1. Shit – sheet
  2. Dip – deep I
  3. Bit – beat
  4. Ill – eel
  5. Knit- neat
  6. Pil – peal
  7. Fit – feet
  8. Hill – heal
  9. Fill – feel
  10. Grin – green
  Phonemin :
  1. / ∫ I t / - / ∫ i: t /
  2. /D I p/ - / D i: p /
  3. / B I t / - / b i: t /
  4. / I I l l / - / e i: l /
  5. / K n I t / - / n i: t /
  6. /P I l / - / p i: l /
  7. / F I t / - / f i: t /
  8. / H I l l / - / h i: l /
  9. / F I l l / - / f i: l /
  10. /G r I n / - / g r i: n /

  EXERCISE 2
  p pen, copy, happen
  -('pen , 'kɒpɪ , 'hæpən)

  b back, baby, job
  -('bæk , 'beɪbɪ , 'dʒəʊb)

  t tea, tight, button
  -('ti: , 'taɪt , 'bʌtən)

  d day, ladder, odd
  -('deɪ , 'lædə , 'ɒd)

  k key, clock, school
  -('ki: ,'klɒk , 'sku:l)

  g get, giggle, ghost
  -('get , 'gigl , 'gəʊst)

  tʃ church, match, nature
  -( 'tʃʒ:tʃ , 'mætʃ , 'neɪtʃə )

  dʒ judge, age, soldier
  -('dʒʌdʒ , 'eɪdʒ , 'səʊldʒə)

  f fat, coffee, rough, photo
  -('fæt , 'kɒfɪ , 'rʌf ,'fəʊtəʊ)


  v view, heavy, move
  -('vju: , 'hevɪ , 'mu:v)

  θ thing, author, path
  -('θɪŋ , 'ɔ:θə , 'pɑ:θ)

  ð this, other, smooth
  -('ðɪs , 'ʌðə , 'smu:ð)

  EXERCISE 3
  s - /'su:n/ , /'si:s/ , /'sɪstə/
  z - /'zɪərəʊ/ , /'mju:zɪk/ , /'rəʊzɪz/ , /'bʌz/
  ʃ - /'ʃɪp/ , /'ʃɔ:/ , /'næʃənəl/
  ʒ - /'pleʒə/ , /'vɪʒən/
  h - /'hɒt/ , /'həʊl/ , /ə'hed/
  m - /'mɔ:/ , /'hæmə/ , /'sʌm/
  n - /naɪs/ , /'nəʊ/ , /'fʌnɪ/ , /'sʌn/
  ŋ - /'rɪŋ/ , /'æŋgə/ , /'θæŋks/ , /'suŋ/
  l - /'laɪt/ , /'vælɪ/ , /'fi:l/
  r - /'raɪt/ , /'rɒŋ/ , /'sɒrɪ/ , /ə'reɪndʒ/
  j - /'jet/ , /'ju:z/ , /'bju:tɪ/ , /'fju:/
  w - /'wet/ , /'wʌn/ , /'wen/ , /'kwi:n/

  ɪ - /'kɪt/ , /'bɪd/ , /'hɪm/ , /'mɪnɪt/
  e - /'dres/ , /'bed/ , /'hed/ , /'menɪ/
  æ - /'træp/ , /'bæd/
  ɒ - /'lɒt/ , /'ɒd/ , /'wɒʃ/
  ʌ - /'strʌt/ , /'mʌd/ , /'lʌv/ , /'blʌd/
  ʊ - /'fʊt/ , /'gʊd/ , /'pʊt/


  EXERCISE 4

  1) /fliːs/ - /siː/ - /məˈʃiːn/
  2) /feɪs/ - /deɪ/ - /breɪk/
  3) /praɪs/ - /haɪ/ - /traɪ/
  4) /tʃɔɪs/ - /bɔɪ/
  5) /guːs/ - /tuː/ - /bluː/ - /gruːp/
  6) /gəʊt/ - /ʃəʊ/ - /nəʊ/
  7) /maʊθ/ - /naʊ/

  EXERCISE 5

  1. /nɪə/ - /hɪə/ - /ˈwɪəri/
  2. /skweə/ - /feə/ - / ˈveərɪəs/
  3. /stɑːt/ - /ˈfɑːðə/
  4. /θɔːt/ - /lɔː/ - /nɔːθ/ - /wɔː/
  5. /pʊə/ - /ˈdʒʊəri/ - /kjʊə/
  6. /nɜːs/ - /stɜː/ - /lɜːn/ - /rɪˈfɜː/
  7. /əˈbaʊt/ - /ˈkɒmən/ - /ˈstandəd/
  8. /ˈhapi/ - /ˈreɪdieɪt/ - /ˈglɔːriəs/
  9. /θaŋk juː/ - /ˈɪnflʊəns/ - /sɪtʃuˈeɪʃn/

  EXERCISE 6

  1) won
  2) two
  3) three
  4) child
  5) brother
  6) wheel
  7) friend
  8) town
  9) beach
  10) pret
  11) intelligent
  12) English
  13)
  14) afternoon
  15) housewife
  16) night
  17) different
  18) right
  19) thirty
  20) old
  21) student
  22) six
  23) twelve
  24) age
  25) telephone
  26) second

  EXERCISE 7

  1) fish
  2) April
  3) Monday
  4) birthday
  5) bicycle
  6) guitar
  7) August
  8) friendly
  9) today
  10) work
  11) March
  12) umbrella
  13) key
  14) twice
  15) tonight
  16) look
  17) shoe
  18) meet
  19) become
  20) drive

  ReplyDelete
 32. Hello, Miss Kee Li Li.
  Name : Janaki a/p P. Rajamanickam
  Subject : TESL
  Class : PPISMP(JUN 2014)
  EXERCISE 1
  MINIMAL PAIRS:/ɪ /- /iː /
  1. fit-feet
  2. fill-feel
  3. bit-beat
  4. nit-neat
  5. pill-peal
  6. kill-keel
  7. hill-heal
  8. pit-peat
  9. did-deed
  10. ill-eel
  PHONEMIC SYMBOLS:
  1. /fɪt/- /fiːt/
  2. /fɪl/-/fiːl/
  3. /bɪt/-/biːt/
  4. /nɪt/-/niːt/
  5. /pɪl/-/piːl/
  6. /kɪl/-/kiːl/
  7. /hɪl/-/hiːl/
  8. /pɪt/-/piːt/
  9./dɪd/-/diːd/
  10. /ɪl/-/iːl/
  EXERCISE 2
  1.a. pen -/pen/
  b.copy -/ˈkɒpi/
  c. happen -/ˈhæpən/
  2.a. back -/bæk/
  b. baby -/ˈbeɪbi/
  c. job -/dʒəʊb/
  3.a. tea -/tiː/
  b. tight -/taɪt/
  c. button-/ˈbʌtn/
  4.a. day -/deɪ/
  b. ladder -/ˈlædə(r)/
  c. odd -/ɒd/
  5.a. key -/kiː/
  b. clock -/klɒk/
  c.school -/skuːl/
  6.a. get -/ɡet/
  b. giggle -/ˈɡɪɡl/
  c. ghost -/ɡəʊst/
  7.a. church -/tʃɜːtʃ/
  b. match -/mætʃ/
  c. nature - /ˈneɪtʃə(r)/
  8.a. judge -/dʒʌdʒ/
  b. age -/eɪdʒ/
  c. soldier -/ˈsəʊldʒə(r)/
  9.a. fat -/fæt/
  b. coffee -/ˈkɒfi/
  c. rough -/rʌf/
  d. photo - /ˈfəʊtəʊ/
  10.a. view -/vjuː/
  b. heavy -/ˈhevi/
  c. move -/muːv/
  11.a. thing -/θɪŋ/
  b. author -/ˈɔːθə(r)/
  c. path -/pɑːθ/
  12.a. this -/ðɪs/
  b. other -/ˈʌðə(r)/
  c. smooth -/smuːð/
  EXERCISE 3
  1.a. soon -/suːn/
  b. cease -/siːs/
  c. sister - /ˈsɪstə(r)/
  2.a. zero -/ˈzɪərəʊ/
  b. music -/ˈmjuːzɪk/
  c. roses -/rəʊzs/
  d. buzz -/bʌz/
  3.a. ship -/ʃɪp/
  b. sure -/ʃʊə(r)/
  c. national -/ˈnæʃnəl/
  4.a. pleasure -/ˈpleʒə(r)/
  b. vision -/ˈvɪʒn/
  5.a. hot -/hɒt/
  b. whole -/həʊl/
  c. ahead -/əˈhed/
  6.a. more -/mɔː(r)/
  b. hammer -/ˈhæmə(r)/
  c. sum -/sʌm/
  7.a. mice -/maɪs/
  b. know -/nəʊ/
  c. sun -/sʌn/
  d. funny -/ˈfʌni/
  8.a. ring -/rɪŋ/
  b. anger -/ˈæŋɡə(r)/
  c. thanks -/θæŋks/
  d. sung -/sʌŋ/
  9.a. light -/laɪt/
  b. valley -/ˈvæli/
  c. feel -/fiːl/
  10.a. right -/raɪt/
  b. wrong -/rɒŋ/
  c. sorry - /ˈsɒri/
  d. arrange -/əˈreɪndʒ/
  11.a. yet -/jet/
  b. use -/juːz/
  c. beauty -/ˈbjuːti/
  d. few -/fjuː/
  12.a. wet -/wet/
  b. one -/wʌn/
  c. when -/wen/
  d. queen -/kwiːn/
  EXERCISE 4
  1.a. fleece -/fliːs/
  b. sea -/siː/
  c. machine -/məˈʃiːn/
  2.a. face -/feɪs/
  b. day -/deɪ/
  c. break -/breɪk/
  3.a. price -/praɪs/
  b. high -/haɪ/
  c. try -/traɪ/
  4.a. choice -/tʃɔɪs/
  b. boy -/bɔɪ/
  5.a. goose -/ɡuːs/
  b. two -/tuː/
  c. blue -/bluː/
  d. group -/ɡruːp/
  6.a. goat -/ɡəʊt/
  b. show -/ʃəʊ/
  c. no -/nəʊ/
  7.a. month -/mʌnθ/
  b. now -/naʊ/
  EXERCISE 5
  1.a. near -/nɪə(r)/
  b. here -/hɪə(r)/
  c. weary -/ˈwɪəri/
  2.a. square -/skweə(r)/
  b. fair -/feə(r)/
  c. various -/ˈveəriəs/
  3.a. start -/stɑːt/
  b. father -/ˈfɑːðə(r)/
  4.a. thought -/θɔːt/
  b. law -/lɔː/
  c. north -/nɔːθ/
  d. war -/wɔː(r)/
  5.a. poor -/pɔː(r)/
  b. jury -/ˈdʒʊəri/
  c. cure -/kjʊə(r)/
  6.a. nurse -/nɜːs/
  b. stir -/stɜː(r)/
  c. learn -/lɜːn/
  d. refer -/rɪˈfɜː(r)/
  7.a. about -/əˈbaʊt/
  b. common -/ˈkɒmən/
  c. standard -/ˈstændəd/
  8.a. happy -/ˈhæpi/
  b. radiate -/ˈreɪdieɪt/
  c. glorious -/ˈɡlɔːriəs/
  9.a. thank you -/θæŋk ju/
  b. influence -/ˈɪnfluəns/
  c. situation -/ˌsɪtʃuˈeɪʃn/
  EXERCISE 6
  1.Won
  2.Two
  3.Three
  4.Child
  5.Brother
  6.Wheel
  7.Friend
  8.Town
  9.Beach
  10.Pret
  11.Intelligent
  12.English
  13.
  14.Afternoon
  15.Housewife
  16.Night
  17.Different
  18.Light
  19.Thirty
  20.Old
  21.Student
  22.Six
  23.Twelve
  24.Age
  25.Telephone
  26.Secretary
  27.Second
  EXERCISE 7
  1.Fish
  2.April
  3.Monday
  4.Birthday
  5.Bicycle
  6.Guitar
  7.August
  8.Friendly
  9.Today
  10.Work
  11.March
  12.Umbrella
  13.Key
  14.Twice
  15.Tonight
  16.Look
  17.Shoe
  18.Meet
  19.Become
  20.Drive

  ReplyDelete